Blog

 • Jak Revenue Capital wybiera obiecujące projekty do swojego portfolio

  Jak Revenue Capital wybiera obiecujące projekty do swojego portfolio

  Każdy projekt przechodzący przez nasz system weryfikacji jest inny. A jest ich naprawdę sporo! Decydowanie o tym, który powinien być dogłębnie przeanalizowany, a na późniejszym etapie zaprezentowany na naszym panelu, wymaga wdrożenia pewnych standaryzacji oceny ich działań. Bazując na wieloletnim  doświadczeniu w poszukiwaniu, analizowaniu i akceleracji startupów zdecydowaliśmy się stworzyć własny system ocen, inspirowany metodologią znaną w branży pod akronimem RAG (red, amber, green)

  System ten jest prosty i intuicyjny, gdyż czerwony status oznacza negatywną ocenę, żółty mówi nam, że są pewne aspekty do poprawienia, zaś zielony wskazuje na pozytywną ocenę danego kryterium. Wszystkie trzy  statusy mogą opierać się zarówno na  zmiennych mierzalnych jak i niemierzalnych liczbowo, użytych do ich oceny. W naszej analizie projektów bierzemy pod uwagę  11 kryteriów oceny, które wymieniliśmy poniżej wraz z ich możliwymi statusami. Każde kryterium ma swoje własne KPI, dostarczające kontekst prezentowanych danych. Warto zwrócić uwagę, że niektóre kryteria oceny są ze sobą powiązane (aby “Zainteresowanie klientów”  mogło być zielone, “Strategia wejścia na rynek” również musi być zielona.)

  1. Zespół
  Kryterium:Wyjaśnienie: 
  Potwierdzona zdolność do pozyskiwania nowych członków zespołuPotwierdzona zdolność do zwiększania operacyjnej i wykonawczej części zespołu.Więcej osób jest zainteresowanych ideą projektu i angażuje się czynnie w realizację wizji projektu oraz wytwarza wartość dodaną, która wpływa pozytywnie, bezpośrednio lub pośrednio na projekt.
  Kompletny zespółKluczowe stanowiska w zespole są obsadzone.
  Brak kluczowych członków zespołuLuki w zatrudnieniu na kluczowych stanowiskach.
  1. Bolączki (Pain Points)
  Kryterium:Wyjaśnienie:
  Zdefiniowane i wskazane rozwiązania problemówZespół nie tylko jest w stanie zidentyfikować potencjalne problemy adresowane przez projekt, lecz także wskazuje na ich rozwiązania z uwzględnieniem kosztów i czasu jaki będzie potrzebny na ich realizację.
  ZdefiniowaneZespół jest w stanie wskazać potencjalne problemy adresowane przez projekt (np. poprzez badanie rynku lub otoczenia biznesowego).
  PrzypuszczeniaZespół jedynie przypuszcza jakie problemy może adresować ich projekt.
  1. Wartość dodana
  Kryterium:Wyjaśnienie:
  Potwierdzona wartośćProjekt może pochwalić się pierwszymi klientami korzystającymi z produktu lub testującymi produkt/usługę
  Określona ilościowo (TCO + ROI)Zespół może dostarczyć informacje o kosztach pozyskania klienta i kosztach rozwoju produktu/usługi. Wiążę się to z oczekiwanym przychodem
  Jedynie założonaZespół jest w stanie opisać, dlaczego ktoś powinien skorzystać z ich produktu/usługi.
  1. Produkt
  Kryterium:Wyjaśnienie:Warunki:
  UkończonyProdukt jest gotowy do użycia przez klientów.Bolączki (Pain Points) i Wartość dodana na zielono, Zainteresowanie klientów na żółto
    Wersja BetaWersja beta produktu jest rozwijana i testowana przez (testowych) użytkowników.Bolączki (Pain Points) i Wartość dodana na żółto
  OkreślonySpecyfikacja produktu jest zdefiniowana, ale nie została jeszcze wdrożona (jeszcze nie działa). Makiety, specyfikacje techniczne lub specyfikacje produktów są gotowe.Bolączki (Pain Points) i Wartość dodana na żółto
  1. Strategia wejścia na rynek
  Kryterium:Wyjaśnienie:Warunki:
  RealizowanaZespół pozyskuje klientów i wchodzi z nimi w interakcję. Istnieją już klienci płacący za produkt/usługę.N/A
  ZdefiniowanaZespół określił strategię wejścia na rynek, a produkt jest w fazie testów (testowanie przez niewielką liczbę użytkowników).Wartość dodana na zielono, Produkt i Zainteresowanie klientów na żółto
  BrakNie ma określonego planu kontaktu z potencjalnymi klientami.N/A
  1. Zainteresowanie klientów (Customer Traction)
  Kryterium:Wyjaśnienie:Warunki:
  Wykładniczy, możliwy do udowodnienia i zrównoważony wzrost
  Liczba klientów rośnie z okresu na okres w dobrym tempie.
  Strategia wejścia na rynek na zielono
  Płacący/niepłacący klienci
  Istnieje pewna liczba klientów, którzy regularnie korzystają z produktu (płacąc lub testując/przekazując informację zwrotną).Produkt na zielono
  Brak klientówBrak jakichkolwiek klientów testujących/płacącychN/A
  1. Ciągłość finansowa (Financial Traction)
  Kryterium:Wyjaśnienie:Warunki:
  Zrównoważony wzrostLiczba płacących klientów rośnie z okresu na okres w dobrym tempie.Strategia wejścia na rynek na zielono
  Minimalny wzrostIstnieje pewna liczba płacących klientów, którzy regularnie korzystają z produktu (płacąc lub testując/przekazując informację zwrotną).Produkt na zielono
  Brak/mała liczba klientówBrak klientów lub miesięczny poziom przychodów jest niski.N/A
  1. Model Biznesowy
  Kryterium:Wyjaśnienie:Warunki:
  Skalowalny, powtarzalny i opłacalnyIstnieją dowody na to, że model biznesowy działa skutecznie (projekt zarabia, zwiększa skalę itp.).N/A
  ZdefiniowanyZespół określił strategię, aby pomysł na projekt był opłacalny. Obecnie znajduje się w fazie testów, w której zaangażowani są niektórzy użytkownicy testowi.Zainteresowanie klientów na zielono
  NiezdefiniowanyNie ma precyzyjnie określonego modelu biznesowego.N/A
  1. Społeczność
  Kryterium:Wyjaśnienie:
  >10k społecznośćWe wszystkich kanałach komunikacji
  2-10k społecznośćWe wszystkich kanałach komunikacji
  <2k społecznośćWe wszystkich kanałach komunikacji
  1. Revenue Capital Ekosystem
  Kryterium:Wyjaśnienie:
  Zdefiniowana wartość dodanaIstnieje dobrze zdefiniowany scenariusz na dodanie wartości przez projekt do ekosystemu RevCap (np. poprzez działania cross-sellingowe).
  Potencjalna wartość dodanaProjekt może potencjalnie wnieść wartość dodaną do ekosystemu RevCap (np. poprzez działania cross-sellingowe), chociaż nie jest ona określona ilościowo/KPI.
  Nieokreślone/trudne do zdefiniowaniaNa razie trudno jest ustalić jakąkolwiek wartość którą projekt wniesie do ekosystemu RevCap.
  1. Konkurencyjność
  Kryterium:Wyjaśnienie:Warunki:
  Zrównoważona ,zróżnicowanaProdukt/usługa zapewnia, trudną do odtworzenia przez konkurencję, wartość potwierdzoną osiągniętymi wynikami.Zainteresowanie klientów na zielono
  Zróżnicowana (zidentyfikowane punkty zróżnicowania)Punkty zróżnicowania produktów/usług są zdefiniowane, ale nie zweryfikowane.N/A
  NiezróżnicowanaPunkty różnicowania produktów nie są zdefiniowane.N/A

Our website uses cookie files for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the option to disable them in the browser, so that no information will be collected. More information can be found in our Privacy Policy.